PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Steve Madden Česko

OFICIÁLNÍ DODAVATEL ZNAČKY STEVE MADDEN 

RYCHLÉ A SPOLEHLIVÉ DORUČENÍ

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Společnost EMK Group Cz s.r.o, Se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha, zastoupena: Diana Rajecká, jednatel, IČ: 089 76 317 (dále jen “provozovatel”) jako provozovatel e-shopu prohlašuje, že pro zajištění ochrany práv dotčených osob přijal vhodná technická a organizační opatření, které deklarují zákonné zpracovávání osobních údajů. Provozovatel dále zavedl transparentní systém zaznamenávání bezpečnostních incidentů a jakýchkoliv dotazů ze strany dotyčné osoby, jakož i jiných osob.

Níže uvádíme informace o zpracovávání ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákona SR č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen “zákon o ochraně osobních údajů”).

1. Provozovatel

Provozovatel:          EMK Group Cz s.r.o.

Se sídlem:               Rybná 716/24, 110 00 Praha

zastoupený:             Diana Rajecká, jednatel

IČO:                       089 76 317

Vaše údaje zpracováváme pro vlastní účely jako Provozovatel. To znamená, že my stanovujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a zodpovídáme za jejich řádné provedení.

2. Účel a právní základ zpracovávání osobních údajů

Jako provozovatel získáváme od Vás pouze ty údaje, které skutečně potřebujeme na poskytnutí plnohodnotné služby – hledání si zajímavého a vhodného zaměstnání. Vaše osobní údaje zpracováváme na následující účely:

a) Registrace v e-shopu – v případě, pokud se rozhodnete zaregistrovat v našem e-shopu, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně údajů.

b) Objednávkový formulář – osobní údaje v rozsahu objednávkového formuláře zpracováváme ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně údajů, neboť takové zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou jste Vy, dále také pro účely vzájemné komunikace a také na plnění povinností a uplatňování práv z tohoto smluvního vztahu.

c) Předávání informací o novinkách a chystaných akcích – v případě, že nám udělíte souhlas i na tuto zpracovatelskou operaci, budete od nás dostávat aktuální informace o novinkách a chystaných akcích našeho e-shopu.

d) Poskytování osobních údajů obchodním partnerům – na to, abychom Vám věděli poskytnout co nejlepší služby, zejména umožnit Vám platbu přes internet, případně doručit zboží až k Vám domů, musíme Vaše osobní údaje poskytnout našim obchodním partnerům. Tyto údaje poskytujeme ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně údajů. Našim oprávněným zájmem je vyřídit Vaši objednávku co nejrychleji a co nejkomfortnější pro Vás. Samozřejmě, takové zpracovávání máte právo kdykoliv namítat.

e) Kontaktní formulář na webovém sídle (kdokoli) – v případě, že nás budete chtít kontaktovat přes kontaktní formulář, napsat nám Váš názor, hodnocení, případně řešit jiný vzniklý problém, můžete se s námi spojit a my Vám rádi pomůžeme. Za tímto účelem budeme zpracovávat Vaše kontaktní osobní údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně údajů. Našim oprávněným zájmem je v tomto případě pomoci svým klientům, ale také vybavit otázky, případně žádosti nebo stížnosti třetích osob. Takové zpracování máte právo kdykoliv namítat.

3. Seznam zpracovaných osobních údajů

V závislosti na konkrétním účelu zpracování zpracováváme různé kategorie Vašich osobních údajů, konkrétně:

a) Registrace v e-shopu – jméno, příjmení, e-mail, telefon, ulice, číslo domu, město, PSČ, země, heslo.

b) Objednávkový formulář – jméno a příjmení, adresa doručení, e-mail, telefon, způsob platby, zboží, poznámka k objednávce.

c) Předávání informací o novinkách a chystaných akcích (newsletter) – e-mail.

d) Poskytování osobních údajů obchodním partnerům – jméno, příjmení, adresa doručení.

e) Kontaktní formulář na webovém sídle – jméno, e-mail, správa.

4. Doba zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů

Osobní údaje v rozsahu této smlouvy poskytuje klient na čas nezbytný k zajištění účelu zpracování osobních údajů, t. j. to po dobu trvání dohody o zprostředkování zaměstnání, kterou máte s námi jako klient uzavřenou, a po jejím ukončení po dobu nezbytnou pro splnění si vzájemných povinností, a na uplatnění vzájemných nároků vyplývajících z této smlouvy nebo vzniklých na jejím základě. Poskytnutí osobních údajů dotčené osoby je smluvní požadavkem, bez jejich poskytnutí není možné uzavření a plnění smlouvy.

Osobní údaje zpracovávané na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů budeme zpracovávat po dobu 5 let. Do této doby máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. V případě končící doby zpracování údajů Realizujme kontakt písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické pošty, kdy je možné souhlas se zpracováním osobních údajů pro definovaný účel obnovit a prodloužit na následující období zpracování. V případě neudělení souhlasu při obnovování a prodlužování účelu zpracování, nebo nereagování na provedený kontakt, Vaše osobní údaje už nebudeme dále zpracovávány – t. zn. automaticky údaje vyřadíme z evidence, elektronické údaje technicky vymažeme ze systémů a fyzické kopie zoskartujeme.

Osobní údaje zpracované ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně údajů – na základě oprávněného zájmu, které byly získány při reakci na vámi podaný poptávku nebo podnět nebo dotaz ohledně poskytovaných služeb a dodávaných produktů, kdy bylo nezbytné verifikovat relevantnost požadavky, nebo realizovat případný následný kontakt s Vámi, jsou po vybavení neprodleně vymazány.

Jako Provozovatel zabezpečíme výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co:

  • zanikly všechny smluvní vztahy mezi vámi a Provozovatelem; a / nebo
  • zanikly všechny Vaše závazky vůči Provozovateli; a / nebo
  • byly vybaveny všechny Vaše reklamace a žádosti; a / nebo
  • byly vypořádány všechny další práva a povinnosti mezi Vámi a Provozovatelem; a / nebo
  • byly naplněny všechny účely zpracovávání stanovené právními předpisy nebo účely zpracování, na které jste nám dali souhlas, pokud zpracování probíhalo na základě souhlasu dotčené osoby; a / nebo
  • uplynula lhůta, na který byl souhlas udělen nebo dotčená osoba svůj souhlas odvolala; a / nebo
  • bylo vyhověno žádosti dotyčné osoby o výmaz osobních údajů a byl naplněn některý z důvodů odůvodňujících vyhovění této žádosti; a / nebo
  • nastala rozhodná právní skutečnost pro skončení účelu zpracování a zároveň uplynula i ochranná retenční lhůta vymezená s ohledem na princip minimalizace doby uchovávání osobních údajů;a současně netrvá oprávněný zájem Provozovatele, zanikly všechny povinnosti Provozovatele stanovené obecně závaznými právními předpisy, které vyžadují uchovávání osobních údajů dotčené osoby (zejména pro účely archivace, výkonu daňové kontroly apod.), nebo které by bez jejich uchování nebylo možné splnit.

Jakékoliv náhodně získané osobní údaje v žádném případě dále systematicky nezpracovávají na žádný námi vymezený účel. Pokud je to možné, informujeme Vás o jejich náhodném získání a podle povahy případu Vám poskytneme potřebnou součinnost vedoucí k obnovení kontroly nad Vašimi osobními údaji. Ihned po těchto nezbytných úkonech směřujících k vyřešení situace, všechny náhodně získané osobní údaje neprodleně bezpečným způsobem zlikvidujeme.

5. Zveřejnění údajů

Provozovatel získané údaje v žádném případě nezveřejňuje.

6. Přeshraniční přenos osobních údajů

Přeshraniční přenos osobních údajů se neuskutečňuje.

7. Práva a povinnosti zákazníka a poskytovatel služeb

Klient je povinen uvést pouze úplné a pravdivé údaje.

Klient se zavazuje, že pokud poskytne osobní údaje třetí osoby (například jméno, příjmení, telefonní číslo), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotyčná osoba je seznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedeny na této stránce.

Na Vaše dotazy se Vám budeme snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nejpozději do 30 dnů od doručení Vaší žádosti.

8. Práva dotčené osoby

Jako dotčená osoba máte následující práva:

Právo odvolat souhlas – v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky, na adrese odpovědné osoby, písemně, oznámením o odvolání souhlasu nebo osobně v sídle provozovatele. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávány.
Právo na přístup – máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuté v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou Vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.
Právo na opravu – přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.
Právo na výmaz (na zapomnění) – máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
Právo na omezení zpracování – za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.
Právo na přenositelnost údajů – za určitých okolností máte právo požádat nás o předávání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.
Právo namítat – máte právo nesouhlasit se zpracováváním údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod pro zpracování a Vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.
Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dohlížitel, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Zabezpečení webového sídla

Naše webové sídlo používá při jakémkoliv připojení uživatele a přenosu jakýchkoliv údajů šifrované připojení SSL, které znemožňuje přístup třetích osob k přenášeným datům během jejich přenosu na internetu a pozměňování těchto údajů třetími osobami. Databáze provozovatele obsahující osobní údaje jsou chráněny šifrováním a neveřejných přístupovými údaji v souladu s nejmodernějšími technickými standardy.

Search
Close

navrhované kategórie

Váš košík

Zavřít

Váš nákupný košík je prázdny.