VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – Steve Madden Česko

OFICIÁLNÍ DODAVATEL ZNAČKY STEVE MADDEN 

RYCHLÉ A SPOLEHLIVÉ DORUČENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Provozovatelem (prodávajícím) internetového obchodu stevemadden.cz je společnosť EMK Group CZ s.r.o., se sídlem: Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, IČ: 089 76 317, zapsaná v Obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl C, vložka 328582 (dále jen „prodávající“). Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Adresa elektronické pošty (email) prodávajícího je info@stevemadden.sk. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle po vlastní autorizaci elektronickou objednávku zboží (produktu/ů nebo služby/žeb) (dále jen „kupující“).
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky slouží pro uskutečňování elektronického obchodu na internetové stránce: www.stevemadden.cz (dále jako „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“) a upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při koupi zboží kupujícím prostřednictvím internetové stránky prodávajícího www.stevemadden.
 3. Na obchodní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s FO, které nejednají při uzavírání obchodních smluv podle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující – spotřebitel“), se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména Zákon č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele. Na obchodní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s PO, resp. s fyzickými osobami – podnikateli (dále jen „kupující – podnikatel“), se vztahují zejména ustanovení Obchodního zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem platným v České republice.
 4. Prodávající a kupující se budou dále v těchto VOP označovat také jako „smluvní strany“.

 

 1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ
  1. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že pojmy používané ve VOP, které nebudou v příslušné části VOP definovány jinak, budou mít pro účely VOP následující význam:
  2. a) smlouva – smlouvou se rozumí kupní smlouva, na jejímž základě se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží/službu nacházející se v aktuální nabídce prodávajícího v internetovém obchodě www.stevemadden.cz. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím bylo doručeno v elektronické podobě kupujícímu;
  3. b) kupující - spotřebitel - je FO, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti, nakupuje výrobky pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti a zboží jí neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání;
 2. kupující – podnikatel – je FO nebo PO, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci předmětu své obchodní činnosti, jiné podnikatelské činnosti nebo povolání, nebo osoba jednající jejím jménem nebo na její účet, a která nenakupuje výrobky nebo nepoužívá služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti;
 3. kupující – kupujícím se pro účely VOP rozumí spolu kupující – spotřebitel a kupující – podnikatel;
 4. objednávka – objednávkou se rozumí kupujícím vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář zpracovaný systémem elektronického obchodu (resp. e-mail odeslaný na e-mailovou adresu prodávajícího s náležitostmi předmětného formuláře) a směřující k uzavření smlouvy;
  1. objednávkový formulář – obsahuje:
 5. informace o kupujícím a prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, telefonní číslo prodávajícího a další údaje, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty);
 6. seznam objednaného zboží (z aktuální nabídky prodávajícího zveřejněné na jeho stránkách elektronického obchodu) včetně popisu hlavních vlastností objednaného zboží nebo charakter služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě;
 7. cenu objednávaného zboží (celkovou cenu zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo nelze-li vzhledem k povaze zboží nebo služby cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočítá, jakož i náklady na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo, pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem, skutečnost, že do celkové ceny mohou být započteny takové náklady nebo poplatky)
 8. seznam případných objednaných služeb s cenou o výší případných slev
 9. poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady výrobku nebo služby
 10. informaci o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím, pokud ji výrobce nebo prodávající poskytuje
 11. informaci o právu kupujícího odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy
 12. součástí objednávkového formuláře je i formulář na odstoupení od smlouvy pro kupujícího - spotřebitele (zde)
 13. informaci o povinnosti kupujícího zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční jistotu na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, jestliže ze smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek
 14. informaci o možnosti a podmínkách řešení sporu mimosoudní cestou
 15. informaci o délce trvání smlouvy (pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu určitou) a informaci o minimální délce trvání závazků kupujícího vyplývajících ze smlouvy, pokud ze smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek
  1. zboží – zbožím se rozumí produkty/výrobky nacházející se v aktuální nabídce internetového obchodu
  2. služba - službou se rozumí zejména poskytování služeb spojených s dodáním zboží, konzultační, expertní a technické podpory pro kupující, týkající se zakoupeného zboží
  3. místo dodání zboží/služby – je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři jako místo dodání zboží/služby
  4. písemné odborné posouzení – znamená posouzení, které splní všechny náležitosti podle úst. § 19 Zákona o ochraně spotřebitele. 

 

 1. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ - UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Objednávka zboží uskutečněná formou vyplněného elektronického objednávkového formuláře je návrhem na uzavření smlouvy za předpokladu, že v předepsaném formuláři jsou ze strany kupujícího správně a úplně vyplněny všechny požadované údaje a náležitosti. Poté, co kupující vyplní všechny části objednávkového formuláře, takto vyplněnou objednávku odešle prodávajícímu, a to potvrzením tlačítka „dokončit objednávku“ nebo „zaplatit“. Kupující odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce.
  2. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech požadovaných údajů.
  3. Pokud objednávka neobsahuje správné údaje podle předchozího článku, považuje se za neúplnou. V takovém případě je kupující kontaktován prodávajícím telefonicky nebo emailem a vyzván k odstranění špatných údajů a nahrazení těmi správnými.
  4. Kupující má právo zrušit objednávku bez uvedení důvodu kdykoli před expedicí zboží, a to prostřednictvím e-mailu, jako potvrzení od kupujícího.
  5. Prodávající má právo zrušit objednávku v případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci, z důvodu ukončení jeho výroby, z důvodu jeho vyprodání nebo z důvodu nemožnosti dodání v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, ve všech těchto případech prodávající o tom informuje kupujícího emailem. Prodávající je oprávněn poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Kupující má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny kupujícímu ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dnů stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží.
  6. Všechny objednávky výrobků závisí na dostupnosti. Kromě toho, nastanou-li problémy v souvislosti s dodáním výrobků, případně na skladě již nebudou další položky, vyhrazujeme si právo poskytnout Vám informace o náhradních výrobcích stejné nebo vyšší kvality a hodnoty, které si můžete objednat, nebo Vám poskytnout možnost odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky) prostřednictvím e-mailu. Pokud si nepřejete objednat náhradní výrobky a přejete si od smlouvy odstoupit nebo objednávku zrušit, částka uvedená na faktuře Vám bude vrácena, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení e-mailu, pokud bylo zboží zaplaceno před jeho expedicí. Za předpokladu, že neodstoupíte od smlouvy, nezrušíte objednávku nebo nepřijmete náhradní výrobek v přiměřené časové lhůtě (splatnosti faktury), jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a vrátit Vám částku, kterou jste zaplatili, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení našeho odstoupení od smlouvy. Za tento krok nenese naše firma zodpovědnost vůči Vám ani nikomu jinému.
  7. Vyhrazujeme si právo kdykoli odstranit jakýkoli výrobek z naší stránky a upravit obsah týkající se jednotlivých produktů, ať už informace o produktu, jeho název, cenu, případně jiné náležitosti. Za tento krok nenese naše firma zodpovědnost vůči Vám ani nikomu jinému.
  8. I přes snahu o co nejpřesnější popis zboží se může vyskytnout vada, která se týká například ceny zboží. Pokud taková chyba nastane u zboží, které bylo Vámi objednáno, bude Vás o tom neprodleně informovat. Nejsme povinni Vám poskytnout objednaný výrobek za nižší cenu, než je jeho reálná hodnota. Při kontaktování Vám poskytneme možnost potvrzení objednávky ve správné ceně nebo zrušení objednávky. V tomto případě Vám bude částka vrácena do 14 dnů od zrušení objednávky, pokud bylo zboží zaplaceno ještě před jeho expedicí.
  9. K akceptaci objednávky zboží ze strany prodávajícího, a tedy k přijetí návrhu na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího dojde doručením písemného potvrzení o přijetí správné a zcela vyplněné objednávky elektronickou formou (e-mailem) ze strany prodávajícího.
  10. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím bylo doručeno kupujícímu. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
  11. Všeobecné obchodní podmínky a objednávkový formulář jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího www.stevemadden.cz.

 

 1. DODANÍ ZBOŽÍ

 

 1. Prodávající dodá zboží/službu kupujícímu do místa dodání zboží/služby v co nejkratší možné době po přijetí objednávky. Prodávající vyřizuje všechny přijaté objednávky v pořadí, v jakém jsou mu doručovány. Dodací lhůty jsou uvedeny na internetové stránce obchodu, přičemž tyto mají orientační charakter; ustanovení předchozí věty tím není dotčeno.
 2. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžadují. V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu veškeré objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí o této situaci v co nejkratší době kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží. Kupující si vyhrazuje právo prodloužit dobu dodání zboží nad rámec doby, která je uvedena v těchto obchodních podmínkách, a to za předpokladu výjimečné situace vytíženosti e-shopu, z důvodu výskytu nepředvídatelných okolností nebo ze strany přepravce.
 3. Prodávající neposkytuje možnost doručení zásilky na konkrétní hodinu, jelikož takovou možnost nepovoluje přepravní společnost, která zboží dodává kupujícímu.
 4. Pokud prodávající nemůže kupujícímu objednané zboží dodat/službu poskytnout z důvodů na straně prodávajícího, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 14 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, nedohodnou-li se smluvní strany na náhradním plnění, a bylo-li zboží zaplaceno ještě před jeho expedicí. V jiném případě bude objednávka jen zrušena.
 5. Při náhradním plnění je prodávající povinen kupujícímu - spotřebiteli dodat zboží ve stejné kvalitě a ceně; náklady spojené s vrácením zboží při odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy nese v tomto případě prodávající.
 6. Dodání zboží prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám kupujícího (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí zboží), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a zásilkových společností), nebo prostřednictvím předem označeného přepravce ze strany kupujícího, nebo na základě dohody s kupujícím zboží připraví u prodávajícího k předání.
 7. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí zboží), resp. jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě. O přesném datu a době doručování zboží informuje kupujícího přepravcovská společnost.
 8. Prodávající není zodpovědný za časy doručení přepravní společností.
 9. Přes přepravní společnost nedoručujeme zboží v sobotu, neděli nebo státní svátky či dny pracovního klidu.
 10. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem nebo udáním nesprávné adresy kupujícího.
 11. Při převzetí zboží je kupující povinen zejména zkontrolovat, zda bylo dodané zboží řádně zabaleno a vybaveno pro přepravu, a zda je zboží bez vad.
 12. Kupující svým podpisem na přepravním listu potvrdí při převzetí zboží současně i neporušenost obalu a kompletnost/celistvost zboží. V případě viditelného poškození zboží je kupující oprávněn nepřevzít zboží a vyznačit poznámku o poškození zboží v přepravním listu s popisem tohoto poškození.
 13. Kupující – podnikatel je povinen reklamaci za případné nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem uplatňovat přímo u doručovatele. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, jehož převzetí bez vad potvrdil kupující - podnikatel doručovateli, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu - podnikateli poskytnuto. 

 

 1. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

 

 1. Kupující je povinen převzít objednané zboží, které mu prodávající doručil na místo dodání zboží/služby určené v písemné objednávce.
 2. Odmítne-li kupující převzít doručené zboží a následně požádá prodávajícího o opětovné zaslání zboží, je prodávající oprávněn ke kupní ceně připočítat druhý manipulační poplatek a poštovné podle platného ceníku doručovatele, o takovém zvýšení kupní ceny bude kupující vyrozuměn, a toto zvýšení se uskuteční na základě dohody obou stran. Jinak má prodávající právo objednávku stornovat. O opětovné zaslání zboží může kupující požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prodávajícího: info@stevemadden.sk. Po převzetí nevyzvednutého zboží prodávajícím bude objednávka automaticky stornována. Zákazník nebude o této skutečnosti předem informován.
 3. Kupující - spotřebitel nabývá vlastnické právo ke zboží ode dne jeho převzetí kupujícím v místě dodání zboží, s tím, že přechod vlastnického práva ke zboží na kupujícího - podnikatele je podmíněn až úplným zaplacením kupní ceny uvedené v objednávce (výhrada vlastnického práva prodávajícího). Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, má kupující – podnikatel veškeré povinnosti schovatele věcí a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.
 4. Současně s převzetím zboží kupujícím, přičemž nezáleží na tom, zda kupující převezme zboží osobně nebo prostřednictvím pověřené/zplnomocněné osoby přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy a náhodného zhoršení předmětu koupě, včetně užitků.  

 

 1. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cena zboží objednávaného prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „kupní cena“) je uvedena na stránkách elektronického obchodu u jednotlivého zboží a platí výhradně pro obchodování na stránkách obchodu. Cena zboží nemusí být totožná s cenou zboží na jiných stránkách prodávajícího, popřípadě kamenných prodejnách prodávajícího. Cena zboží je uvedena v měně CZK a je uvedena včetně DPH.
  2. Prodávající negarantuje časovou platnost těchto kupních cen a nabídky, jelikož tyto jsou závislé na jejich stanovení ze strany subdodavatelů jednotlivého zboží/výrobků.
  3. Případné slevy nejsou kombinovatelné s jinými nabídkami, pokud prodávající nerozhodne jinak.
  4. Cena zboží nezahrnuje cenu dopravy, náklady na pojištění zboží, ani jiné náklady související s dodáním zboží, není-li to výslovně zvlášť dohodnuto nebo stanoveno v popisu zboží/výrobku.
  5. O platbě za dopravu bude zákazník informován po přidání zboží do košíku.
  6. Kupující spolu se zbožím obdrží i fakturu, kde má vyúčtovanou celkovou cenu, tzn. kupní cenu zboží i cenu poštovného, balného a pojištění. Prodávající tak vydá kupujícímu doklad o koupi zboží, ve kterém je uvedeno:
 2. obchodní jméno a místo podnikání prodávajícího;
 3. adresa provozovny prodávajícího, má-li ji zřízenou;
 4. datum prodeje a splatnost faktury;
 5. název a množství zboží;
 6. cena jednotlivého zboží a celková cena, kterou kupující zaplati
 7. Placení kupní ceny se uskutečňuje platbou kartou.
 8. Ostatní platební podmínky, formy/způsoby placení kupní ceny, nákup na splátky, jakož i vyhlášené akce, slevy, výprodeje, jakož i ceník jiných doplňkových služeb, platnost akcií a platnost cen jsou uvedeny na stránkách obchodu, pod zvláštními kapitolami.
 9. V případě prodeje zboží na splátky určuje podmínky poskytnutí peněžních prostředků na zaplacení kupní ceny financující společnost, přičemž prodávající není účastníkem tohoto právního vztahu. 
 1. PŘEPRAVNÍ
 1. Přepravní náklady prodávajícího nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží.
 2. Cena za dopravu se účtuje podle separatního ceníku uvedeného na stránkách elektronického obchodu pod separátni kapitolou, přičemž tyto podmínky platí jen v případě, že přepravu realizuje sám prodávající.
 3. Při přepravě zboží prostřednictvím třetích osob - přepravců, resp. kurýrních služeb, je kupující povinen kromě kupní ceny uhradit i náklady přepravy zboží. Cena za přepravu zboží je závislá na ceníku doručovatelské služby a zvoleném způsobu doručení a prodávající ji nedokáže ovlivnit. 

Způsob doručení 

Způsob doručení

Cena

Způsob platby

Dodání

Dopravce

Objednávka v rámci ČR – 2 500,- Kč a méně

99,- Kč

platba kartou předem

do 1-3 pracovních dnů

DPD

Objednávka v rámci ČR – 2 501,- Kč a více

0,- Kč

platba kartou předem

do 1-3 pracovních dnů

DPD

Objednávka v rámci ČR – 2 500,- Kč a méně

69,- Kč

platba kartou předem

do 1-3 pracovních dnů

DPD - Pickup Point

Objednávka v rámci ČR – 2 501,- Kč a více

0,- Kč

platba kartou předem

do 1-3 pracovních dnů

DPD - Pickup Point

 

 1. REKLAMACE
 1. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099–2112 občanského zákoníku, resp. ustanoveními § 2165 a násl. občanského zákoníku, není-li Kupující podnikatel, popř. dalšími příslušnými právními předpisy.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadná již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu (spotřebiteli), že v době, kdy Kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží či na základě reklamy výrobce nebo Prodávajícího. Prodávající dále odpovídá Kupujícímu (spotřebiteli), že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, dále že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Je-li Kupující podnikatel, dodá Kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení ujednaných v kupní smlouvě a nejsou-li ujednány, tak v jakosti a provedení vhodných pro účel, který Prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.
  3. Kupující jako spotřebitel
  3.1. Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy pokud (I) Prodávající vadu Zboží neodstranil v přiměřené době nebo vadu odmítl odstranit; (II) vada se projeví opakovaně; (III) vada je podstatným porušením smlouvy; nebo (IV) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího. Kupující nemůže od Kupní smlouvy odstoupit, je-li vada Zboží nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.
  3.2. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo jej opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  3.3. Uplatní-li Kupující některé z navrhovaných práv z vadného plnění v rozporu s výše uvedenými podmínkami, je Prodávající oprávněn vyřídit nárok Kupujícího z vadného plnění jiným vhodným způsobem.
  3.4. Kupující (spotřebitel) je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění nejpozději do dvou let od převzetí Zboží. Reklamační lhůta neběží po dobu, po kterou Kupující (spotřebitel) nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Kupující (spotřebitel) má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které jsou spojené s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné (typicky např. poštovné) a jsou posuzovány s ohledem na konkrétní okolnosti případu. Cesta automobilem zpravidla není nutný a účelně vynaložený náklad reklamačního řízení s obuví a obdobným zbožím, s ohledem na povahu - především velikost a cenu reklamovaného zboží. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
  3.5. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
  - mechanickým poškozením Zboží;
  - nesprávným užíváním Zboží;
  - užíváním Zboží v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v dokumentu „Pravidla správného užívání výrobku, odpovědnost za vady a vadné plnění“;
  - užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání Zboží;
  - používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy Zboží;
  - opotřebením Zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;
  - u Použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Použité zboží mělo při převzetí Kupujícím;
  - po uplynutí zákonné lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady.
  4. Kupující jako podnikatel
  4.1. V případě, že zboží nemá vlastnosti uvedené v čl.6.2. těchto obchodních podmínek a jedná se o podstatné porušení smlouvy, má Kupující (podnikatel) právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy.
  4.2. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo podle čl. 6.4.1. si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
  4.3. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
  4.4. Nezvolí-li Kupující své právo podle čl. 6.4.1. včas, má právo pouze na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  4.5. V případě, že je vadné plnění Prodávajícího nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Dokud Kupující neuplatní právo podle předchozí věty, může Prodávající dodat chybějící zboží nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
  4.6. Neodstraní-li Prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může Kupující buď požadovat slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.
  4.7. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
  4.8. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
  4.9. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
  5. Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)
  5.1. Práva z vadného plnění je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího na adrese některé jeho provozovny nebo na adrese sídla EMK Group CZ s.r.o., se sídlem: Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, IČ: 089 76 317, zapsaná v Obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl C, vložka 328582 (dále jen „prodávající“). Reklamace doručovaná poštou je uplatněna okamžikem doručení zásilky do provozovny nebo do sídla prodejce.
  5.2. Důkazní břemeno ohledně nákupu zboží je na straně Kupujícího (spotřebitele). Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se obvykle považuje okamžik, kdy Prodávající obdrží projev vůle Kupujícího (spotřebitele) zboží reklamovat.
  5.3. Kupující je povinen předat Prodávajícímu reklamované Zboží včetně všech jeho součástí v hygienicky nezávadném stavu umožňujícím bezpečnou manipulaci se Zbožím jinými osobami. V opačném případě je Prodávající oprávněn reklamaci odmítnout. Poštovné za zaslání výrobku k reklamaci hradí Kupující.

5.4. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující (Spotřebitel) oprávněn použít vzorový formulář (zde) dostupný na Webovém rozhraní obchodu.

5.5. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení předáním opraveného Zboží, výměnou Zboží, vrácením kupní ceny Zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny Zboží nebo odůvodněným zamítnutím reklamace Zboží a informovat o vyřízení reklamačního řízení Kupujícího , a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty podle tohoto odstavce může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5.6. Kupující je povinen poskytovat Prodávajícímu k řádnému a včasnému vyřízení reklamace potřebnou součinnost. K převzetí zboží od Prodávajícího po reklamaci by měl Kupující předložit reklamační protokol, který mu byl předán při uplatnění reklamace u Prodávajícího.
6. Právo na reklamaci se nevztahuje na případné vady dárků zaslaných Kupujícímu Prodávajícím v rámci marketingových či jiných akcí.
7. V případě neoprávněné reklamace (zamítnuté) je Kupující povinen uhradit účelně vynaložené náklady spojené s reklamačním řízením nad rámec běžného způsobu vyřízení reklamace.
8. Prodávající si vyhrazuje právo vyměnit vadné Zboží za jiné Zboží se srovnatelnými parametry (včetně případných specifických požadavků Kupujícího). Dojde-li k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu ode dne převzetí nového Zboží.
9. V případě, že Kupující nepřevezme Zboží v ujednaném čase, má Prodávající nárok na úhradu nákladů na uskladnění ve výši obvyklé. Tyto náklady je Prodávající oprávněn započíst proti nároku Kupujícího na vrácení poskytnutého plnění. Stejně tak má Prodávající nárok na úhradu nákladů na uskladnění v případě, kdy je spotřebitel řádně informován o vyřízení reklamace, ale reklamované zboží dlouhodobě nepřebírá.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: Dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, si Vás tímto dovolujeme informovat, že v případě, kdy dojde mezi námi (prodejcem) a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, a to včetně sporu ohledně reklamací, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. ODSTUPENÍ OD ZMLUVY


1. Kupující - spotřebitel může podle Předpisu č.j. 89/2012 Sb. odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 100 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Tyto podmínky se nevztahují pro kamenné prodejny Steve Madden a jsou platné od 1.4.2024.
2. Podmínky a postup při odstoupení od smlouvy kupujícím – spotřebitelem:
a) kupující - spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 100 (sta) dnů ode dne převzetí zboží (zboží se považuje za převzaté kupujícím - spotřebitelem okamžikem, kdy kupující - spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží), jestliže prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle Předpisu čj. č. 643/1992 Sb.
b) poskytl-li prodávající kupujícímu - spotřebiteli informace podle Předpisu čj. č. 643/1992 Sb. až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce (bod 2 písm. a) článek 10 VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 100 dnech ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnost,
c) neposkytl-li prodávající kupujícímu - spotřebiteli informace podle Předpisu čj. č. 643/1992 Sb. ani v dodatečné lhůtě podle předchozího odstavce (bod 2 písm. b) článek 10 VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dny ode dne zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle bodu 2 písm. a) článek 10 VOP;
3. Kupující - spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (např. prostřednictvím emailu). Kupující - spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je nedílnou součástí objednávky (resp. objednávkového formuláře) a je zveřejněn na internetové stránce v části Všeobecné obchodní podmínky, článek 2 Definice základních pojmů.
4. Lhůta k odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle § 7 odst. 2. 1 písm. 1 Zákona čj. | 102/2014.
5. Při pochybnostech o doručení se kupujícím - spotřebitelem odeslané oznámení o odstoupení od smlouvy považuje za doručené uplynutím času přiměřeného použitému způsobu doručování, pokud kupující - spotřebitel umí prokázat jeho odeslání na adresu oznámenou kupujícímu - spotřebiteli prodávajícím v souladu s § 3 odst. 1 písm. 1 písm. b) až d) Zákona čj. 102/2014 nebo na adresu, jejíž změna byla kupujícímu - spotřebiteli náležitě oznámena prodávajícím po uzavření smlouvy. Pokud poštovní zásilku, jejímž obsahem je oznámení o odstoupení od smlouvy, nelze dodat prodávajícímu z důvodů podle ust. § 34 odst. 1 písm. 2 písm. a), b) ad) zákona 324/2011 Sb. o poštovních službách, oznámení o odstoupení od smlouvy se považuje za doručené dnem jeho odeslání prodávajícímu na adresu podle první věty.
6. Prodávající je současně povinen: (i) převzít zboží zpět nebo nepokračovat v poskytování služby, (ii) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu - spotřebiteli veškeré platby, které od něj obdržel na na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tím není dotčeno ustanovení § 8 ods. 5 Zákona čj. 102/2014. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu – spotřebiteli platby podle předchozí věty stejným způsobem, jaký použil kupující – spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího – spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu – spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu - spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si kupující - spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující - spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu - spotřebiteli platby podle tohoto odstavce před tím, než je mu zboží doručeno nebo dokud kupující - spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
7. Kupující - spotřebitel je současně povinen: (i) nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží (zboží doporučujeme zasílat zpět v neolepeném nebo jinak nepoškozeném originálním obalu (krabici) ) zpět nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, bylo-li zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty; (ii) vrátit všechny doklady potřebné k provozu a užívání zboží, rovněž všechny manuály, návody k použití (ve státním jazyce), záruční listy, daňové doklady vztahující se ke zboží a jiné. Při odstoupení od smlouvy nese kupující - spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, nesplnil-li prodávající povinnost podle § 3 ods. 1 písm. i) Zákona čj. 102/2014. Kupující - spotřebitel odpovídá jen za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Kupující - spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu kupujícího - spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 3 ods. 1 písm. h) Zákona čj. 102/2014.
8. Prodávající nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby, zboží musí být ze strany kupujícího vráceno formou běžného poštovního balíku/obchodního balíku nebo zásilkovou společností. Prodávající doporučuje kupujícímu zásilku se zbožím si pojistit.
4. Zaslané zboží musí být zabaleno v originální krabici, která nesmí být nijak poškozena zákazníkem. Krabice musí být uložena v ochranném obalu, na kterou lze označení odesílatele a příjemce.
10. Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží:
a) zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího – spotřebitele, nebo
b) určeného samostatně pro jednoho kupujícího – spotřebitele
c) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními těchto VOP, smlouvy a příslušnými právními předpisy platnými v České republice. Uvedené neplatí v případě, kdy si smluvní strany v písemné objednávce dohodnou odlišné podmínky. Takto dohodnuté podmínky mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Samotné přijetí objednávky prodávajícím neznamená souhlas s odlišnými podmínkami prodávajícího.
2. Text VOP je vyhotoven a závazný v českém jazyce.
3. VOP platí po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.
4. V případě, že se stane některé ustanovení VOP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, zůstávají ostatní ustanovení VOP nedotčena takovým neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. Nastane-li situace podle předchozí věty Prodávající nahradí takové neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení novým platným, účinným a vykonatelným ustanovením, tak aby byl zachován účel sledován dotčeným ustanovením VOP.
5. Účinností a platností těchto VOP se ruší všechny dosud platné a účinné VOP prodávajícího.
6. 6. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.
7. 7. VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronického formuláře s objednávkou s výjimkou, je-li mezi oběma stranami vysloveně dohodnuto jinak.
8. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna umístěním na internetové stránce obchodu.
9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne 21.08.2023

Search
Close

navrhované kategórie

Váš košík

Zavřít

Váš nákupný košík je prázdny.